ಮುಖ   Home      

ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ
BOOK  SELECTION COMMITTEE

1 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಿಆಸುಇ

Principal Secretary to Govt.,
DPAR

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು   
 Chair Person
2 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
 Secretary to Govt.
Kannada & Culture Dept
ಸದಸ್ಯರು    
 Member
3 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
Joint Secretary
Home Department
ಸದಸ್ಯರು    
 Member
4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆ ಮತ್ತು ಸಂ)  ಇಲಾಖೆ Deputy Secretary to Govt (B&R)
Finance Department
ಸದಸ್ಯರು      
 Member
5 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಿಆಸುಇ (ಸೇವೆಗಳು)

Deputy Secretary to Govt
DPAR (Services)

   ಸದಸ್ಯರು    
 Member
6 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ
ಸಿಆಸುಇ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ)
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,

Chief Librarian
DPAR Library
Vidhana Soudha

ಸದಸ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Member Secy

7 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ
ಸಿಆಸುಇ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶಾಖೆ)
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
Chief Librarian
DPAR Library
Vikasa Soudha
ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
Special Invitee